Generelle vilkår og betingelser med kundeoplysninger

Indholdsfortegnelse

 1. Anvendelsesområde
 2. Indgåelse af kontrakten
 3. Fortrydelsesret for forbrugere
 4. Udlejningsejendom
 5. Ankomst- og afgangstidspunkter, overdragelse af nøgler
 6. Leje og betalingsbetingelser
 7. Depositum
 8. Brug af det lejede, overdragelse af brugen til tredjemand
 9. Lejers forpligtelser
 10. Ændringer i den lejede ejendom
 11. Udlejers vedligeholdelsespligt, lejers rettigheder i tilfælde af fejl og mangler
 12. Ansvar
 13. Kontraktens løbetid, opsigelse af lejemålet
 14. Ferie af den lejede ejendom
 15. Gældende ret
 16. Alternativ tvistbilæggelse

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt “AGB”) for Urlaubinsicht.de Bohnenkamp & Bareuter GbR (i det følgende benævnt “udlejer”) gælder for alle lejeaftaler, som en forbruger eller iværksætter (i det følgende benævnt “lejer”) indgår med udlejer med hensyn til de udlejningsobjekter, der præsenteres på udlejers hjemmeside. Der gøres hermed indsigelse mod indarbejdelse af lejers egne betingelser, medmindre andet er aftalt.

1.2 En forbruger i henhold til disse betingelser er enhver fysisk person, der indgår en retlig transaktion med henblik på formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige. En iværksætter i henhold til disse betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et retsevnefuldt partnerskab, som ved indgåelse af en juridisk transaktion handler som led i udøvelsen af sin kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed.

2) Indgåelse af kontrakten

2.1 De udlejningsejendomme, der er beskrevet på udlejers hjemmeside, er ikke bindende tilbud fra udlejers side, men tjener til at afgive et bindende tilbud om indgåelse af en lejeaftale fra lejers side.

2.2 Lejer kan indsende tilbuddet via den online bookingformular, der er integreret på ejerens hjemmeside. Ved at klikke på knappen, der afslutter bookingprocessen, giver lejer et juridisk bindende tilbud om at indgå en kontrakt om den valgte lejebolig. Desuden kan lejeren også afgive sit tilbud til sælgeren pr. telefon eller e-mail.

2.3 Udlejer kan acceptere lejerens tilbud inden for fem dage,

 • ved at sende lejeren en skriftlig reservationsbekræftelse eller en reservationsbekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), i hvilket tilfælde det er afgørende, at lejeren modtager reservationsbekræftelsen, eller
 • ved at anmode om betaling fra lejeren efter reservationen.

Hvis der findes flere af de ovennævnte alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de ovennævnte alternativer opstår først. Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter, at lejeren har sendt tilbuddet, og slutter ved udløbet af den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. Hvis udlejeren ikke accepterer lejerens tilbud inden for ovennævnte frist, betragtes dette som en afvisning af tilbuddet med den konsekvens, at lejeren ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Inden udlejer foretager en bindende booking via udlejers online bookingformular, kan han/hun løbende rette sine indtastninger ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner. Desuden vises alle indtastninger igen i et bekræftelsesvindue, inden den bindende booking foretages, og kan også her korrigeres ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner.

2.5 Kontrakten kan kun indgås på tysk.

2.6 Behandling af reservationer og kontakt finder normalt sted via e-mail og automatiseret bookingbehandling. Lejeren skal sikre sig, at den e-mailadresse, som han/hun har oplyst til bookingbehandling, er korrekt, så e-mails fra udlejeren kan modtages på denne adresse. Ved brug af SPAM-filtre skal lejer især sikre sig, at alle e-mails, der sendes af ejeren eller af tredjeparter, som ejeren har bestilt til at behandle reservationen, kan blive leveret.

3) Fortrydelsesret for forbrugere

Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler om levering af indkvarteringstjenester til andre formål end boligindkvartering, hvis der i aftalen er fastsat en bestemt dato eller periode for leveringen.

4) Lejeobjekt

Udlejningsobjektet er feriehuset i Utholmer-Str., som kan ses i den respektive objektbeskrivelse på udlejers hjemmeside. 8 i 25832 Tönning med de lokaler og det inventar, der er nærmere beskrevet i denne, på det sted, der er nærmere beskrevet i denne.

5) Ankomst- og afgangstider, overdragelse af nøgler

5.1 Ankomst- og afgangstidspunkter kan ses i den respektive ejendomsbeskrivelse på udlejers hjemmeside. Afvigende ankomst- og afrejsetider kan aftales individuelt med udlejeren i tilfælde af tidlig ankomst eller sen afrejse, om nødvendigt mod ekstra betaling.

5.2 Nøglen til den lejede ejendom skal overdrages til lejeren ved ankomsten af udlejningsfirmaet eller en tredjepart, som udlejningsfirmaet har godkendt til dette formål, på det sted, der tidligere er aftalt med udlejningsfirmaet.

6) Leje og betalingsbetingelser

6.1 Lejen omfatter vederlag for overdragelse af det lejede samt for vedligeholdelse og reparation af det lejede.

6.2 Der vil ikke blive opkrævet særskilt betaling for ekstraudgifter til vand, elektricitet, parkeringsplads og affald.

6.3 Tilpasninger og/eller ændringer af det lejede, der foretages på lejerens anmodning, skal betales særskilt, medmindre de er nødvendige for vedligeholdelse eller reparation af det lejede eller for at sikre, at det lejede anvendes i overensstemmelse med kontrakten.

6.4 Lejen skal betales forud for hele kontraktens løbetid, medmindre andet er aftalt.

6.5 Ved betaling af huslejen kan lejeren vælge mellem forskellige betalingsmetoder, som er angivet på udlejers hjemmeside.

7) Depositum

7.1 For at sikre sine krav forbeholder udlejer sig ret til at kræve sikkerhedsstillelse fra lejer i form af et beløb (depositum), hvis størrelse er angivet i tilbuddet på udlejers hjemmeside. Depositummet betales af lejeren på forhånd på samme måde som lejen.

7.2 Hvis lejeren efterlader lejemålet i forsvarlig stand ved lejemålets ophør, og der ikke mangler noget inventar, skal udlejer tilbagebetale det af lejeren indbetalte depositum til lejeren inden for syv kalenderdage. Til tilbagebetaling af depositummet kan udlejeren anvende samme betalingsmiddel som lejeren har anvendt til betaling af depositummet.

7.3 Hvis lejeren ikke efterlader det lejede i forsvarlig stand, eller hvis en del af inventaret mangler, skal udlejeren tilbageholde det tilsvarende beløb fra depositummet til dækning af sit tab, forudsat at lejeren er ansvarlig herfor. Udlejeren forbeholder sig ret til at kræve højere erstatning, hvis depositummet ikke er tilstrækkeligt til at dække skaderne.

8) Brug af det lejede, overdragelse af brug til tredjemand

8.1 Det lejede skal stilles til rådighed til eksklusiv brug for lejer og de medbeboere, som lejer har udpeget ved indgåelse af lejekontrakten. Den lejede ejendom må kun anvendes til de kontraktligt aftalte formål.

8.2 Lejer har ikke ret til uden udlejers tilladelse at overdrage brugen af det lejede til tredjemand, navnlig ikke til at udleje det til tredjemand.

9) Lejerens forpligtelser

9.1 Lejer skal behandle det lejede med omhu og beskytte det mod skader. Han skal følge udlejers vedligeholdelses-, pleje- og brugsanvisninger inden for rammerne af det rimelige for ham. Indretningen må ikke fjernes, ændres eller gøres ubrugelig.

9.2 Lejer skal opbevare nøglen til det lejede i sikker forvaring og aflevere den til udlejer eller til en tredjepart, som udlejer har godkendt til dette formål, efter lejeforholdets ophør. I tilfælde af tab af nøglen skal lejeren straks underrette udlejeren og efter bedste evne medvirke til at opklare de faktiske omstændigheder.

10) Ændringer i den lejede ejendom

10.1 Udlejer er berettiget til at foretage ændringer i lejemålet, forudsat at disse tjener vedligeholdelsesformål. Forbedringsforanstaltninger må kun foretages, hvis de er rimelige for lejeren og ikke forringer den kontraktmæssige brug af lejemålet. Udlejer skal i god tid på forhånd underrette lejeren om sådanne foranstaltninger. Hvis lejeren påføres udgifter som følge af disse foranstaltninger, skal disse refunderes af udlejeren.

10.2 Ændringer og tilføjelser til lejemålet, som foretages af lejeren, kræver forudgående samtykke fra udlejer. Ved tilbagelevering af det lejede skal lejeren efter anmodning fra udlejeren bringe det lejede i den oprindelige stand.

11) Udlejers vedligeholdelsespligt, lejers rettigheder i tilfælde af mangler

11.1 Udlejer er forpligtet til at vedligeholde det lejede i lejeperioden i en stand, der er egnet til brug i overensstemmelse med kontrakten, og til at udføre de nødvendige vedligeholdelses- og reparationsarbejder. De tilsvarende foranstaltninger udføres med regelmæssige vedligeholdelsesintervaller, og når der opstår defekter, funktionsfejl eller skader. Udlejeren skal have den nødvendige adgang til det lejede til dette formål.

11.2 Lejer skal straks underrette udlejningsfirmaet om eventuelle defekter, fejl eller skader.

11.3 Mangler skal afhjælpes ved at udbedre eller reparere det lejede gratis. Udlejer skal have en rimelig frist til dette formål. Udlejer kan med lejers samtykke udskifte enkelte dele af det lejede med henblik på at udbedre mangler. Lejeren må ikke urimeligt nægte at give sit samtykke til dette.

11.4 Opsigelse af lejeren i henhold til § 11. § 543, stk. 2, punktum 1, nr. 1, i BGB (den tyske borgerlige lovbog) på grund af manglende overdragelse af brugsretten i overensstemmelse med kontrakten er kun tilladt, hvis udlejeren har fået tilstrækkelig mulighed for at afhjælpe manglen, og dette ikke er lykkedes. Afhjælpning af mangler anses kun for mislykket, hvis den er umulig, hvis udlejeren nægter at afhjælpe manglen eller urimeligt forsinker den, hvis der er begrundet tvivl om udsigterne til at få afhjælpning til at lykkes, eller hvis det af andre grunde er urimeligt for lejeren.

11.5 Lejerens rettigheder på grund af mangler er udelukket i det omfang, lejer foretager eller har foretaget ændringer i det lejede uden udlejers samtykke, medmindre lejer beviser, at ændringerne ikke har nogen for udlejer urimelige konsekvenser for analyse og afhjælpning af manglen. Lejerens rettigheder på grund af mangler forbliver uberørte, for så vidt som lejeren er berettiget til at foretage ændringer, navnlig inden for rammerne af udøvelsen af retten til selvhjælp i henhold til punkt 2. § 536a, stk. 2 BGB (den tyske borgerlige lovbog), og at de blev udført professionelt og dokumenteret på en forståelig måde.

12) Ansvar

12.1 Udlejerens objektive ansvar i henhold til § 536a stk. 1 BGB (den tyske borgerlige lovbog) på grund af mangler, der allerede var til stede på tidspunktet for aftalens indgåelse, er udelukket.

12.2 I alle andre henseender er udlejer ansvarlig over for lejer for alle kontraktlige, kontraktlignende og lovbestemte krav, herunder erstatningskrav, for erstatning og godtgørelse af udgifter i henhold til følgende:

12.2.1 Udlejer er ubegrænset ansvarlig af enhver juridisk grund

 • i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed,
 • i tilfælde af forsætlig eller uagtsom skade på liv, legeme eller helbred,
 • på grundlag af et garantitilsagn, medmindre andet er reguleret i denne henseende,
 • på grundlag af obligatorisk ansvar som f.eks. i henhold til produktansvarsloven.

12.2.2.2 Hvis udlejer uagtsomt overtræder en væsentlig kontraktlig forpligtelse, er ansvaret begrænset til den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten, medmindre ansvaret er ubegrænset i henhold til ovenstående bestemmelse. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er forpligtelser, som kontrakten ifølge sit indhold pålægger sælgeren for at opfylde kontraktens formål, hvis opfyldelse først og fremmest muliggør en korrekt opfyldelse af kontrakten, og hvis overholdelse kunden regelmæssigt kan regne med at få lov til at stole på.

12.2.3 I alle andre henseender er udlejers ansvar udelukket.

12.2.4 Ovenstående bestemmelser om ansvar gælder også for udlejers ansvar over for dennes stedfortrædere og juridiske repræsentanter.

13) Kontraktens løbetid, opsigelse af lejemålet

13.1 Lejemålet er indgået for en begrænset periode og ophører automatisk ved udløbet af den aftalte lejeperiode. Lejer vil blive informeret om lejeperioden på udlejers websted.

13.2 Lejen begynder, når lejemålet overdrages til lejeren.

13.3 Lejers ret til at opsige kontrakten uden varsel i henhold til § 13.3. § 543, stk. 2, punktum 1, nr. 1, i den tyske borgerlige lovbog (BGB) på grund af manglende brugsret i overensstemmelse med kontrakten samt parternes ret til ekstraordinær opsigelse af gode grunde forbliver uberørt.

13.4 Opsigelsen skal være i tekstform (f.eks. e-mail) for at være effektiv.

14) Frigørelse af den lejede ejendom

14.1 Ved kontraktforholdets ophør skal lejeren efterlade det lejede i forsvarlig stand. Lejerens personlige ejendele skal fjernes, husholdningsaffald skal smides i de dertil indrettede skraldespande, og service skal opbevares rent og vaskes i køkkenskabene.

14.2. Lejer skal erstatte udgifterne til genopretning i tilfælde af skader eller mangler, som han er ansvarlig for på det lejede og/eller inventar.

14.3 Hvis den aftalte lejeperiode overskrides, er lejer forpligtet til at betale ejeren et beløb svarende til den aftalte leje for hver dag, hvor den overskredne periode er overskredet. Udlejer forbeholder sig udtrykkeligt retten til at gøre krav på erstatning, der går ud over dette beløb, gældende.

15) Gældende lovgivning

Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse på alle retsforhold mellem parterne. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, den ydede beskyttelse ikke er ophævet ved ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

16) Alternativ tvistbilæggelse

16.1 EU-Kommissionen stiller en platform til online tvistbilæggelse på internettet til rådighed på følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform tjener som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår i forbindelse med online-købs- eller tjenesteydelsesaftaler, som involverer en forbruger.

16.2 Udlejer er hverken forpligtet til eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.