Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

1. databeskyttelse i et overblik

Generelle bemærkninger

De følgende meddelelser giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger dette websted. Personoplysninger er alle oplysninger, som gør det muligt at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om databeskyttelse henvises til vores databeskyttelseserklæring, der er anført under denne tekst.

Indsamling af data på dette websted

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted?

Databehandlingen på dette websted foretages af webstedets operatør. Du kan finde deres kontaktoplysninger i afsnittet “Oplysninger om det ansvarlige organ” i denne databeskyttelseserklæring.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data ved, at du giver os dem. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det er hovedsageligt tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunktet for visning af siden). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på dette websted.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af oplysningerne indsamles for at sikre, at webstedet kan leveres fejlfrit. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse oplysninger. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med henblik på fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder. Du har desuden ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os om dette og andre spørgsmål om databeskyttelse.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparter

Når du besøger dette websted, kan din surfadfærd blive statistisk analyseret. Dette sker hovedsageligt med såkaldte analyseprogrammer.

Nærmere oplysninger om disse analyseprogrammer findes i den følgende databeskyttelseserklæring.

2. hosting

2.1 Hjemmeside

Vi hoster indholdet af vores websted hos følgende udbyder:

All-Inkl

Udbyderen er ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (i det følgende benævnt “All-Inkl”). For yderligere oplysninger henvises til All-Inkls privatlivspolitik: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Brugen af All-Inkl er baseret på art. 6, stk. 1 lit. f GDPR. Vi har en legitim interesse i at sikre, at vores websted præsenteres så pålideligt som muligt. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1 lit. a DSGVO og § 25, stk. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminal (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Jobbehandling

Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling (AVV) for brug af ovennævnte tjeneste. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen, som sikrer, at den kun behandler de personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med DSGVO.

3 Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger dette websted, indsamles der forskellige personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, som du kan identificeres personligt med. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette gøres.

Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel på internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte oplysningerne fuldstændigt mod tredjeparters adgang.

Bemærkning om det ansvarlige organ

Den dataansvarlige for dette websted er:

Uwe Bareuter
Claasbruch 16a
51381 Leverkusen

Telefon: 02171.3665370
E-mail: mail@thinkcreative.de

Den registeransvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Opbevaringsperiode

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne fortrolighedspolitik, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil formålet med behandlingen af oplysningerne ikke længere er gældende. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivningen); i sidstnævnte tilfælde vil dataene blive slettet, når disse grunde ikke længere er gældende.

Generelle oplysninger om retsgrundlaget for databehandlingen på dette websted

Hvis du har givet dit samtykke til databehandlingen, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1 lit. a DSGVO eller artikel 9, stk. 2 lit. a DSGVO, for så vidt som særlige kategorier af oplysninger i henhold til artikel 9, stk. 1 DSGVO er behandlet. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande, foretages databehandlingen også på grundlag af artikel 49, stk. 1 lit. en GDPR. Hvis du har givet dit samtykke til lagring af cookies eller til adgang til oplysninger i din terminal (f.eks. via fingeraftryk på enheden), udføres databehandlingen desuden på grundlag af § 25 stk. 1 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, behandler vi dine data på grundlag af art. 6, stk. 1 lit. b GDPR. Desuden behandler vi dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse på grundlag af art. 6, stk. 1 lit. c GDPR. Databehandlingen kan også finde sted på grundlag af vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1 lit. f DSGVO skal finde sted. Oplysninger om det relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde findes i de følgende afsnit i denne databeskyttelseserklæring.

Bemærkninger om overførsel af data til USA og andre tredjelande

Vi bruger bl.a. værktøjer fra virksomheder i USA eller andre tredjelande, som ikke er sikre i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Når disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger blive overført til og behandlet i disse tredjelande. Vi vil gerne påpege, at der i disse lande ikke kan garanteres et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med det i EU. Amerikanske virksomheder er f.eks. forpligtet til at udlevere personoplysninger til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som registreret har mulighed for at anlægge sag mod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) behandler, evaluerer og permanent gemmer dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du allerede har givet, når som helst. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i specifikke tilfælde og mod direkte markedsføring (art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER AF GRUNDE, DER SKYLDES DIN SÆRLIGE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER BEHANDLINGEN ER TIL AT FASTSLÅ, UDØVE ELLER FORSVARE RETSKRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21, STK. 1, I DSGVO).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU RET TIL TIL ENHVER TID AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER OM DIG MED HENBLIK PÅ EN SÅDAN MARKEDSFØRING; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING, FOR SÅ VIDT SOM DEN ER FORBUNDET MED EN SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21, STK. 2, I DEN TYSKE DATABESKYTTELSESLOV).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede personer ret til at klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at klage berører ikke andre administrative eller retslige retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få oplysninger, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af oplysningerne til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

Oplysninger, sletning og rettelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen samt, hvis det er relevant, ret til at få disse oplysninger rettet eller slettet. Du kan til enhver tid kontakte os om dette og alle andre spørgsmål, du måtte have om personlige oplysninger.

Ret til at begrænse behandlingen

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os med henblik på dette formål. Retten til at begrænse behandlingen findes i følgende tilfælde:

  • Hvis du anfægter nøjagtigheden af dine personlige oplysninger, som vi opbevarer, har vi normalt brug for tid til at bekræfte dette. Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, så længe undersøgelsen varer.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er sket/er sket ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller håndhæve juridiske krav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning.
  • Hvis du ønsker at gøre indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1 DSGVO, skal der findes en balance mellem dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er blevet fastslået, hvis interesser der har forrang, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må sådanne oplysninger – ud over at blive lagret – kun behandles med dit samtykke eller med henblik på fastsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Dette websted anvender SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, f.eks. ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedets operatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra “http://” til “https://” og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Indsigelse mod reklame-e-mails

Der gøres hermed indsigelse mod brugen af kontaktoplysninger, der er offentliggjort inden for rammerne af aftryksforpligtelsen, til fremsendelse af reklame- og informationsmateriale, som ikke udtrykkeligt er ønsket. Sidernes operatører forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret fremsendelse af reklameinformation, f.eks. i form af spam-mails.

4. indsamling af data på dette websted

Cookies

Vores internetsider bruger såkaldte “cookies”. Cookies er små datapakker og forårsager ikke nogen skade på din enhed. De gemmes enten midlertidigt i en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies) på din terminal. Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din terminal, indtil du selv sletter dem, eller indtil de slettes automatisk af din webbrowser.

I nogle tilfælde kan der også blive gemt cookies fra tredjepartsvirksomheder på din terminal, når du går ind på vores websted (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsvirksomheden (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse funktioner på webstedet ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbsvognsfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller vise reklamer.

Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces, for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. til indkøbskurvfunktionen), eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af webpublikum) (nødvendige cookies), gemmes på grundlag af art. 6, stk. 1 lit. f DSGVO, medmindre der er angivet et andet retsgrundlag. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at lagre de nødvendige cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der er anmodet om samtykke til lagring af cookies og tilsvarende genkendelsesteknologier, sker behandlingen udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO og § 25, stk. 1, i TTDSG); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset.

Hvis cookies anvendes af tredjepartsvirksomheder eller til analyseformål, vil vi informere dig herom særskilt inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring og om nødvendigt anmode om dit samtykke.

Samtykke med Cookiebot

Vores websted bruger Cookiebots samtykke-teknologi til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din enhed eller til brug af visse teknologier og til at dokumentere dette på en databeskyttelsesoverensstemmende måde. Leverandøren af denne teknologi er Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 København, Danmark (i det følgende benævnt “Cookiebot”).

Når du går ind på vores websted, oprettes der en forbindelse til Cookiebots servere for at indhente dit samtykke og andre erklæringer vedrørende brugen af cookies. Herefter gemmer Cookiebot en cookie i din browser for at kunne tildele dig det givne samtykke eller tilbagekaldelsen af det. De data, der indsamles på denne måde, gemmes, indtil du anmoder os om at slette dem, indtil du selv sletter Cookiebot-cookien, eller indtil formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant. Lovpligtige lovbestemte opbevaringsforpligtelser forbliver upåvirket.

Cookiebot anvendes for at opnå de lovpligtige samtykker til brugen af cookies. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1 lit. c GDPR.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du har angivet der, blive gemt af os med henblik på behandling af forespørgslen og i tilfælde af opfølgende forespørgsler. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse oplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1 lit. b DSGVO, i det omfang din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO), hvis du har anmodet om det; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din forespørgsel). Obligatoriske lovbestemmelser – navnlig opbevaringsperioder – forbliver uændrede.

Anmodning pr. e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din henvendelse, herunder alle personlige oplysninger (navn, forespørgsel), blive gemt og behandlet af os med henblik på at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse oplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1 lit. b DSGVO, i det omfang din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO), hvis du har anmodet om det; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser – navnlig lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver uberørte.

5. analyseværktøjer og reklame

WP-statistik

Dette websted bruger analyseværktøjet WP Statistics til at foretage en statistisk evaluering af besøgstrafikken. Udbyderen er Veronalabs, Tatari 64, 10134, Tallinn, Estland(https://veronalabs.com).

WP Statistics giver os mulighed for at analysere brugen af vores websted. WP Statistics indsamler logfiler (IP-adresse, referrer, anvendt browser, brugerens oprindelse, anvendt søgemaskine) og handlinger, som besøgende på webstedet har foretaget på siden (f.eks. klik og visninger).

De data, der indsamles med WP Statistics, gemmes udelukkende på vores egen server.

Brugen af dette analyseværktøj er baseret på artikel 6, stk. 1 lit. f GDPR. Vi har en legitim interesse i den anonymiserede analyse af brugeradfærd for at optimere både vores websted og vores reklamer. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1 lit. a DSGVO og § 25, stk. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminal (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

IP-anonymisering

Vi bruger WP Statistics med anonymiseret IP. Din IP-adresse forkortes, så den ikke længere kan tildeles direkte til dig.

6. plugins og værktøjer

Google Fonts (lokal hosting)

Dette websted bruger såkaldte Google Fonts, som stilles til rådighed af Google, til ensartet visning af skrifttyper. Google Fonts er installeret lokalt. Der oprettes ikke forbindelse til Googles servere.

Du kan finde yderligere oplysninger om Google Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Dette websted bruger korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at kunne bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Hvis Google Maps er aktiveret, kan Google bruge Google Fonts med henblik på ensartet visning af skrifttyper. Når du ringer til Google Maps, indlæser din browser de nødvendige webskrifttyper i din browsercache for at vise tekster og skrifttyper korrekt.

Brugen af Google Maps er af hensyn til en tiltalende præsentation af vores online-tilbud og en nem lokalisering af de steder, som vi angiver på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1 lit. f GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1 lit. a DSGVO og § 25, stk. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminal (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler. Nærmere oplysninger kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Wordfence

Vi har integreret Wordfence på dette websted. Leverandøren er Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (i det følgende benævnt “Wordfence”).

Wordfence bruges til at beskytte vores websted mod uønsket adgang eller ondsindede cyberangreb. Til dette formål opretter vores websted en permanent forbindelse til Wordfence’s servere, så Wordfence kan kontrollere sine databaser i forhold til de adgangsforbindelser, der foretages på vores websted, og om nødvendigt blokere dem.

Brugen af Wordfence er baseret på art. 6, stk. 1 lit. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte sit websted så effektivt som muligt mod cyberangreb. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1 lit. a DSGVO og § 25, stk. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminal (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler. Du kan finde flere oplysninger her: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Jobbehandling

Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling (AVV) for brug af ovennævnte tjeneste. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen, som sikrer, at den kun behandler de personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med DSGVO.

7. online markedsføring og partnerprogrammer

Affiliateprogrammer på dette websted

Vi deltager i affiliate partnerprogrammer. I affiliatepartnerprogrammer placeres en virksomheds (annoncør) annoncer på websteder for andre virksomheder i affiliatepartnernetværket (udgiver). Når du klikker på en af disse affiliate-annoncer, vil du blive omdirigeret til det annoncerede tilbud. Hvis du efterfølgende foretager en bestemt transaktion (konvertering), modtager udgiveren et vederlag for dette. For at kunne beregne denne godtgørelse er det nødvendigt, at operatøren af affiliate-netværket kan spore, via hvilken reklame du kom til det pågældende tilbud og foretog den foruddefinerede transaktion. Der anvendes cookies eller tilsvarende genkendelsesteknologier (f.eks. fingeraftryk af enheden) til dette formål.

Opbevaring og analyse af dataene er baseret på art. 6, stk. 1 lit. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at få en korrekt beregning af sit vederlag til sine affilierede partnere. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1 lit. a DSGVO og § 25, stk. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminal (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Vi deltager i følgende affiliateprogrammer:

Amazon Affiliate Program

Udbyderen er Amazon Europe Core S.à.r.l. Du kan finde flere oplysninger i Amazons politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.

8. e-handel og betalingsudbydere

Behandling af kunde- og kontraktoplysninger

Vi indsamler, behandler og bruger personlige kunde- og kontraktdata med henblik på at etablere, strukturere indholdet af og ændre vores kontraktforhold. Vi indsamler, behandler og bruger kun personlige data om brugen af dette websted (brugsdata) i det omfang, det er nødvendigt for at gøre det muligt for brugeren at bruge tjenesten eller opkræve betaling for den. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1 lit. b GDPR.

De indsamlede kundedata slettes efter afslutning af ordren eller efter afslutning af forretningsforbindelsen og efter udløbet af eventuelle eksisterende lovbestemte opbevaringsperioder. De lovbestemte opbevaringsperioder forbliver uændrede.